ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮೂರನೆಯ ಪಾಶುರ (ಪದ್ಯ) – ಓಂಗಿ ಉಳಹಳಂದ

ಅಂಡಾಳ್ ವಿರಚಿತ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

 

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ

— ಮೈನಾಶ್ರೀ ೦೨ -೦೧ -೨೦೧೭

 

“ಓಂಗಿ ಉಳಹಳಂದ” ಪಾಶುರದ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ

 

———————

ಬೆಳೆದು ಲೋಕಂಗಳನು ಅಳೆದ

ಉತ್ತಮನ ಹೆಸರ್ ಹಾಡಿ

ಕಳೆದು ಕಲುಷವ ನಾವು ನಮ್ಮಯ

ಪಾವೈಯೋಕುಳಿ ಆಡುತ

ಖಳವ ಕೊಡಹಿದ ನಾಡಲ್ ಮಾಸದಿ

ಮೂರ್ಬಾರಿ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ

ಬೆಳೆದ ಸುಂದರ ಹಿರಿಯ ನೆಲ್ಲಲಿ

ಆಡುತ  ಕಿರು ಮೀನ್ ಗಳು

ಹೊಳೆವ ದುಂಬಿಯು ಚೆಲುವ ಹೂವಿನ

ಎಸಳ ಹೊದೆದು ಮಲಗಿದೆ

ಮೊಲೆಯು ತುಂಬಿದ ಕಾಮಧೇನುಗಳ್

ಶಿಲೆಯ ಚಂದದಿ ನಿಲ್ಲುತ

ಚೆಲ್ಲಿ ಸೂಸಿವೆ ಕೊಡವ ಹರಿಸಿವೆ

ಗೋಪ ಮನವ ತುಂಬುತ

ಅಳಿಯದಿರದ ಐಸಿರಿಯು ಬಂದಿದೆ

ಪಾವೈ ವ್ರತವು ತರುತಿದೆ         || ೩ ||


ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರ

ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ


 

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ (ಪದ್ಯ) – ಮಾರ್ಹಳಿ ತಿಂಗಳ್

ಅಂಡಾಳ್ ವಿರಚಿತ
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ
— ಮೈನಾಶ್ರೀ ೨೯-೧೨-೨೦೧೬

೧ನೆಯ ಪಾಶುರ
ಮಾರ್ಹಳಿ ತಿಂಗಳ್
__________________________
— ಮೈನಾಶ್ರೀ ೨೮-೧೨-೨೦೧೬

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದೊಳಿಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದಿರನು ಬಂದಿರೇ
ನೀರಿನಾಟವನಾಡೆ ಹೋಗೋಣ ಗೋಪೆಯೆರೇ
ಸಿರಿವಂತಗೋಕುಲದ ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನೆಯರೇ
ಹರಿತದೀಟಿಯದುಷ್ಟದಮನನು ನಂದಗೋಪಕಂದ ತಾನೇ
ಕರ್ಷಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಯಶೋದೆಮನೆ ಸಿಂಹನೇ
ಕರಿಮೈಯ ಚೆಂಗಣ್ಣ ರವಿಶಶಿವದನನೇ
ನಾರಾಯಣನೇ ನಮ್ಮನಿಹದಲಿ ಕಾಯ್ದು ಪರಕೊಯ್ವನೇ
ಆರಾಧಿಸಲು ಪಾವೈ ನೋಂಪನು ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಬನ್ನಿರೇ


Based on:
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp02.html

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರ (ಪದ್ಯ) – ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್ ವೀರ್ಕಾಳ್

ಅಂಡಾಳ್ ವಿರಚಿತ
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ
— ಮೈನಾಶ್ರೀ ೨೯-೧೨-೨೦೧೬

೨ನೆಯ ಪಾಶುರ
ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್ ವೀರ್ಕಾಳ್
———-

ಇಹದಲರ್ಚಿಸಿ ಬಾಳುವರೇ ನಾವು ನಮ್ಪಾವೈಗೆ
ಅಹದಿ ಸೆಯ್ವ ಕೃತಿಯ ಕೇಳಿರೇ ಪಾಲಕಡಲೊಳು
ಮಹದ ನಿದ್ರೆಯ ಗೈಯ್ವ ಪರಮನ ಅಡಿಯ ಪಾಡಲು
ಸಹವಿಸಿಲ್ಲೆವು ಘೃತವ ಹಾಲ್ಗಳ ಆಗಿ ಶುಚಿತರು ನಸುಕಲಿ
ರಹಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣ ಕಪ್ಪನು ಮುಡಿಯದಲೇ ಮುಡಿ ಹೂವನು
ವಹಿಸದಿರುವೆವು ವರ್ಜ್ಯಕರ್ಮವ ಸ್ತುತಿಸೆವು ಕೆಡು ಕಥೆಯನು
ವಿಹಿತ ಕೈಲಾದುದನು ಕೊಡುವೆವು ಭಿಕ್ಷೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನುದಿನ
ಸಹಿತಸಂತಸ ನೆನೆದು ಮುಕ್ತಿಯ ಪಾವೈ ಪಾಡುವ ಬನ್ನಿರೇ

Based on:
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp02.html