RandomMusings

ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ – On a very dear uncle

Our dear uncle Sri SRN Bhagawan left for the heavenly abode on 1st Feb 2017. He loved life so much and loved everybody so much AND was so loved by everybody, he was called DADDY by everybody. Here is a brief poem I wrote on him.


ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿDisplaying Bhagavan 10x12.JPG

ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ
ಹರುಷದ ಕೋಡಿ
ಇವನನು ನೋಡಿ ದುಃಖವು ಹೋಯಿತು ಓಡಿ

ತುಂಬಿದ ಬಾಳು
ಇವನದು ಕೇಳು
ಇವನೆಂದಾದರು ತುಳುಕಿದ ಕಂಡೆಯ ಪೇಳು

ಸರಿಗಮ ರಸಿಕ
ಸಂತಸ ಸುಮುಖ
ಜಗ ಸಂಸಾರದ ಸುಂದರ ಪಥಿಕ

ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ
ಇವನನು ಕುರಿತು ಹಾಡುವರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ

 


Below is Aarathi’s acrostic poem.


Displaying Bhagavan 5x7.JPG

ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೩ – ದಾರಿ ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು ಯಾರಾದರೇನು?

ವಚನ ೩

ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯನು ಆರು ತೋರಿದೊಡೇನು!
ಸಾರಾಯದ ನಿಜವ ತೋರುವ ಗುರುವು ತಾ!
ನಾರಾದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಊರಿನ ದಾರಿಯನು ಇಂಥವರೇ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ಊರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಸತ್ಯದ(ಸಾರಾಯದ) ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರುವು ಎಂಥವನಿದ್ದರೇನು?

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೩
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||

ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ಗೊಮ್ಮಟನ ತೆರದಿ

( ಕಗ್ಗವೊಂದನ್ನು Grp.Capt. ಶ್ರೀಹರಿ ಕೌಶಿಕ್ ಕಳುಹಿದ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಸುನೀತವಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ sonnet )


_________________________________________________

ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ಗೊಮ್ಮಟನ ತೆರದಿ

ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನೀಂ ಮಾಡು ಮನದಾಲಯದಿ ।
ಹೊರಕೋಣೆಯಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ॥
ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೆ ಮೌನದೊಳಮನೆಯಲಿ ಶಾಂತಿಯಲಿ ।
ವರಯೋಗಸೂತ್ರವಿದು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ॥ ೭೦೧ ॥

ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಇನಬಿಂಬ ತೆರನಂತೆ ನಿಲುಮೆಯಲಿ ।
ಪೊರೆ ನೀನು ಒಳಕೋಣೆಯೊಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜಾಣ್ಮೆಯಲಿ ॥
ಗರಡಿಯನು ಅಣಿಮಾಡಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ರೀತಿಯಲಿ ।
ಹೊರಲೋಕದರಿವೆಲ್ಲಿ ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದಲಿ ನಿಲಲು ॥

ಹೊರಕೋಣೆಯಾಗುವುದು ನಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯಪ್ರತಿಬಿಂಬ ।
ಮೊರೆವವಲೆಯಲೆಗಳೀ ಬಾಳದೋಣಿಯಲೀ ॥
ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಿಡಿಯುವುದು ।
ಹಿರಿತನದಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಒಳರೂಪವಲುಗದಿರೆ ॥

ಹೊರಕೋಣೆಯಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ॥
ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೆ ಮೌನದೊಳಮನೆಯಲಿ ಶಾಂತಿಯಲಿ ॥

_________________________________________________

ಪಥದೊಳಿಳಿ ( Get onto the road towards your destination)

Inspired by the beautiful sunset on this beautiful Arabian Road.

Summary: No point in having big goals until you get onto the road and start working towards it.

The sun starts and shines every day and hence is able to move to his destination day in and day out.

Can be used in Corporate Context, where strategy without action, plans without execution are useless.

Thanks to Manju Iyengar (my cousin), for the beautiful pictures.

________________________________________________________

ಪಥದೊಳಿಳಿ 

ಪಥಿಕರೆಲ್ಲರು ಗುರಿಯ ಹೊಂದುವ

ಕಥೆಯಿದಲ್ಲವೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನ

ಪೃಥುಲವಿವನದು ಅರುಣಕಿರಣವು

ಪ್ರಥೆಯ ಹೊಂದಿದೆ ಜಗದ ಬಯಲಲಿ

ಸಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಸುದಿನವೀ ಪರಿ

ಮಥನಮಾಡಿರಿ ಮನದೊಳ್ ನಿಮ್ಮ

ತಥ್ಯವಿದ ನೀವ್ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿರಿ

ಪಥದೊಳಿಳಿಯದೆ ಗುರಿಯು ವ್ಯರ್ಥವು

________________________________________________________

ಅರ್ಥಗಳು:

ಪಥಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು

ಪೃಥುಲ = ಹಿರಿಯ, ದೊಡ್ಡ

ಪ್ರಥೆ ಕೀರ್ತಿ, ಹಿರಿಮೆ

ಮಥನ = ಕಡೆಯುವುದು, ಮಂಥನ

ತಥ್ಯ ನಿಜ, ಸತ್ಯ, ದಿಟ

ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ

ಪಥ ದಾರಿ

ಜೀವನ ಕಮ್ಮಟ

ಜೀವನ ಕಮ್ಮಟ
_____________
— ಮೈನಾಶ್ರೀ ೨೭-೧೨-೨೦೧೬

ಸೋಲ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನದ ನಿಲುಮೆಗಳಷ್ಟೇ
ಪೆರ್ಮೆ ಕೀಳ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಜ ಕಿರಿಮೆಗಳಷ್ಟೇ
ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮಾನವನು ಸುಡುವ ಕುಲುಮೆಯಿದಷ್ಟೇ
ನಲ್ಮೆ ಒಲ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಹದ ಗಂಟುಗಳಷ್ಟೇ
ದೊಮ್ಮರಾಟದ ನಡುವೆ ಕಂಬ ಹತ್ತುವುದಷ್ಟೇ
ಪೆರ್ಮೆಯಾತ್ಮನಲಿ ತನ್ಮಯಕೂರ್ಮೆಯದಷ್ಟೇ
ಬೊಮ್ಮನಾಡಿಸುವ ಬೊಮ್ಮೆಯಾಟವದಷ್ಟೇ
ಚಿಮ್ಮುವ ಚಿಂತ್ಯಚಿಂತ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ಕಮ್ಮಟವಿದಷ್ಟೇ

ಅರ್ಥಗಳು – ಅನರ್ಥಗಳು
________________
ಸೋಲ್ಮೆ – ಸೋಲುವುದು
ಗೆಲ್ಮೆ – ಗೆಲುವುದು
ನಿಲುಮೆ – stands
ಪೆರ್ಮೆ – ಹಿರಿಮೆ, ದೊಡ್ಡತನ
ಕೀಳ್ಮೆ – ಕೆಳಮೆ, ಸಣ್ಣತನ, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು
ಕಿರಿಮೆ – ಕಿರಿತನ, ಸಣ್ಣತನ
ಹಮ್ಮು – ಅಹಂಕಾರ
ಬಿಮ್ಮು, ಬಿಮ್ಮಾನ – ಬಿಗುಮಾನ, ಅಹಂಕಾರ
ಕುಲುಮೆ – furnace
ನಲ್ಮೆ,, ಒಲ್ಮೆ – ಪ್ರೀತಿ
ಚಿಂತ್ಯ – ಚಿಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಸ್ತು, comprehesible
ಅಚಿಂತ್ಯ – ಚಿಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ incomprehensible
ಕಮ್ಮಟ – ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, workshop
ಪೆರ್ಮೆಯಾತ್ಮ – ಪರಮಾತ್ಮ
ತನ್ಮಯ – ತಲ್ಲೀನ,
ಕೂರ್ಮೆ – ಪ್ರೀತಿ, ನಲ್ಮೆ
ಬೊಮ್ಮ – ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು
ಬೊಮ್ಮೆಯಾಟ – ಗೊಂಬೆಯಾಟ, puppet show

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಡಾ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ (ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ)

ಸಂಸ್ಕಾರ
______
ಮೈನಾಶ್ರೀ – ೨೩-೧೨-೨೦೧೬

ಡಾ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಯವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಅದೇಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಿಯಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದು ಬರೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆನಿಸಿತೋ ಕಾಣೆ.

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ “ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ” ಅಥವಾ “ನಾನೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನಿಸಿತು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಳ ರಾಜಕೀಯವೇನೋ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯ, ಇಂದಿನ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಟಿವಿ-ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ಒಳ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾರ್ಕಿಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯೇನಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವೆ ಎಂಬುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ನೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಕಾಶಿಯಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು (ಜಾತಿಯನಲ್ಲ) ಬೆಳೆಸುವವರು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆಯೋ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸನಾತನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸನಾತನವೆಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿನಾ ಕಾರಣ ತುರುಕರ ಸಹವಾಸ ಕೀಳೆಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ (೭೦ರ ಮೊದಲಲ್ಲಿನ ಬಹಳ ಮಡಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರವಂತರು ) ಎಂದೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಏನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದೆ ಕಾಣುವುದು. ಚಂದ್ರಿಯ ಮೊಲೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೊಲೆಯೂ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರೆ ನಯಾ ಪೈಸಾದಷ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ?

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಹ ನಷ್ಟವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆನಿಸಿತು. “ಸಂಸ್ಕಾರ” ವೆನ್ನುವ ಬದಲು “ಚಂದ್ರಿಯ ಮೊಲೆ” ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಇದರ ತೂಕವೇನೂ ತಗ್ಗದು!

Hindi teacher and my name

I went to a boarding school in high school. That meant you would see your classmates 24 hours a day and you would see most of your teachers for almost 14-18 hours a day.

Yesterday, our Hindi teacher Mr. N Bhima Rao, who was close to 75 years, passed away, fortunately, without any health issues.

I did not have Hindi, as a language to study. And so I did not have any teacher-student relationship with this man directly. I could only hear the second-hand jokes about him. I did not know him well enough to make imitations and recite any funny things about him! When I started getting WhatsApp messages, I realised the impact this man had on my life.

Most of his students remembered him for sticking strictly to Hindi in the classroom…not a word of English or Kannada. And then the funny side of his classes…my classmates would beg him to tell them the latest updates on Buniyaad (the mega serial that was very famous during those days). They would beg and convince him that they would study the lessons well and he would go about giving his story of Buniyaad and his interpretations, all in Hindi.  I feel that he did that intentionally, as he must have figured out this to be a better way of getting these teenagers to listen to him and listen to good Hindi!

As far as the influence on me, I remember him for his advice on the day we filled our Tenth Standard (SSLC) board exam applications. He was distributing the applications. He took time to explain first name, surname and other things and how this application would have long lasting impact on how our names would be officially used after these exams.

Being a South Indian from the south of Karnataka, I used to write my name as M N Shreenatha. If I had blindly expanded this, my first name would have been the name of a royal city, now renamed Mysuru! My surname would have been Shreenatha. All thanks to Mr.NBR, I filled the application as Shreenatha MN and avoided having a funny first name called Mysore!

It is amazing how your old teachers affect your lives and shape them!

RIP Sri NBR !

Mini Saga #2: Recycling Lessons!

We are in the process of moving back to India. Sifting through our accumulation of things, we kept throwing away lots of stuff for recycling.

 

On my fifth trip to the recycle yard, I kept thinking why we recycle so much! The answer dawned on me —

 

We “cycle” so much!

 

 

Note:

1. A mini saga is a story told in exactly 50 words. Not 49 or 51 but exactly 50.

2. You can download a photographic manifesto of Mini Sagas at ChangeThis. Here is the link – Mini Sagas: Bite-sized Wisdom for Life and Business (PDF, 2.9MB).

3. For a list of Mini Sagas by my friend Rajesh Setty, please go here

IT Integration or Business Integration

I travelled Kingfisher Airlines recently from Bangalore to London Heathrow, and then onto Edinburgh by BMI. There were false promises made that my luggage had been checked in all the way to Edinburgh (from B’lore) by Kingfisher.

 

Later on, there was no trace of the luggage. The luggage handling company had no clue where my luggage was, BMI did not even have my luggage in their systems, Kingfisher claimed that they handed it over.

 

After me personally chasing and screaming at BMI and Kingfisher for two days, the luggage was found in Heathrow and delivered to me.

 

When I looked at the luggage tag, it said IT 1 from Blore to London (code for Kingfisher flight) and then IT 1 from London to Edinburgh. Great! There is no Kingfisher flight from Heathrow to Edinburgh. Obviously the luggage was sitting in London somewhere.

 

Is it IT integration or business integration! I am sure airlines code-sharing and partnering has been in existence in for ages. They business have not bothered to understand and train their employees to do this. (Is there enough business to do this? Kingfisher flight both ways had 15+ passengers in Economy in a 125+ seater).

 

Who is suffering here?

Has this got anything to do with recession?

 

Of course, when Kingfisher stops its meaningless flights and false customer promises, they can hide under Recession carpet.

Mini Saga #1 – No Free Lunch!

While waiting for my Caledonian Express to Edinburgh, day before yesterday night at London Euston station, I was tempted to buy the late edition of the “Evening Standard”, as they were selling it for 10p.

 

The newspaper was worth every penny paid and not more!

 

There is no free lunch!

 

 

 

Note:
1. A mini saga is a story told in exactly 50 words. Not 49 or 51 but exactly 50.
2. You can download a photographic manifesto of Mini Sagas at ChangeThis. Here is the link –
Mini Sagas: Bite-sized Wisdom for Life and Business (PDF, 2.9MB).
3. For a list of Mini Sagas by my friend Rajesh Setty, please go
here