ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೧ – ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||
ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ:

ವಚನ ೧
ನಂದಿಯನು ಏರಿದನ ಚಂದಿರನ ಸೂಡಿದನ!
ಕಂದನ ಬೇಡಿ, ನಲಿದಾನು ನೆನವುತ್ತ
ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆನು ಸರ್ವಜ್ಞ!!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:
ನಂದಿ ವಾಹನನೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನೂ ಆದ ಶಂಕರನ ಸುತ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆನು.

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೧
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *