ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೨ – ದೇಹಕ್ಕೆ ಕುಲವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು?

ವಚನ ೨

ಎಲುವಿನೀ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಲೆ ಚರ್ಮದಾ ಹೊದಿಕೆ!
ಮಲಮೂತ್ರ ಕ್ರಿಮಿಗಳೊಳಗಿರ್ದ ದೇಹಕೆ!
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಎಲುವಿನ ಹಂದರದ ಮತ್ತು ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕುಲವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? (ಜಾತಿಭೇಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ).

 

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೧
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ

 


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *