ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೭ – ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಲಿರು

ವಚನ ೭ 

ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ! ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡವಾಗಿ!
ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ!
ಹತ್ತಲಿರು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಬೇಡ. ಗುರುವಿನ ಆಳಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಇರು.

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೭
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *