ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೫ – ತಂದೆ ಗುರುವ ಗುರುವು ಮುಕ್ತಿ ತೋರ್ವರು

ವಚನ ೫

ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ! ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು!
ತಂದೆ ತೋರುವನು ಸದ್ಗುರುವ,ಗುರುರಾಯ!
ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು. ಅದೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವರ್ಯನು ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ.

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೫
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *