ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೬ – ಗುರುವೊಂದು ದೈವ

ವಚನ

ಗುರುಮನುಜನೆಂದವಗೆ! ಹರನ ಶಿಲೆಯೆಂದವಗೆ!
ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದವನು ಎಂಜಲೆಂದವನಿಗೆ!
ನರಕ ತಪ್ಪುವುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ!

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ಗುರುವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಎನ್ನುವ್ವನಿಗೆ,ದೇವದೇವನಾದ ಮಹದೇವನನ್ನು ಶಿಲೆ(ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ) ಎನ್ನುವವನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಂಜಲು ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವವನಿಗೆ ನರಕವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಾರದು.

#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೬
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *