ಪಥದೊಳಿಳಿ ( Get onto the road towards your destination)

Inspired by the beautiful sunset on this beautiful Arabian Road.

Summary: No point in having big goals until you get onto the road and start working towards it.

The sun starts and shines every day and hence is able to move to his destination day in and day out.

Can be used in Corporate Context, where strategy without action, plans without execution are useless.

Thanks to Manju Iyengar (my cousin), for the beautiful pictures.

________________________________________________________

ಪಥದೊಳಿಳಿ 

ಪಥಿಕರೆಲ್ಲರು ಗುರಿಯ ಹೊಂದುವ

ಕಥೆಯಿದಲ್ಲವೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನ

ಪೃಥುಲವಿವನದು ಅರುಣಕಿರಣವು

ಪ್ರಥೆಯ ಹೊಂದಿದೆ ಜಗದ ಬಯಲಲಿ

ಸಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಸುದಿನವೀ ಪರಿ

ಮಥನಮಾಡಿರಿ ಮನದೊಳ್ ನಿಮ್ಮ

ತಥ್ಯವಿದ ನೀವ್ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿರಿ

ಪಥದೊಳಿಳಿಯದೆ ಗುರಿಯು ವ್ಯರ್ಥವು

________________________________________________________

ಅರ್ಥಗಳು:

ಪಥಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು

ಪೃಥುಲ = ಹಿರಿಯ, ದೊಡ್ಡ

ಪ್ರಥೆ ಕೀರ್ತಿ, ಹಿರಿಮೆ

ಮಥನ = ಕಡೆಯುವುದು, ಮಂಥನ

ತಥ್ಯ ನಿಜ, ಸತ್ಯ, ದಿಟ

ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ

ಪಥ ದಾರಿ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *